n7

سخن هفته نوشته ضیا

دانشمند گرانمایه، پژوهشگر خسته گی ناپذیر، نویسندۀ بی هراس، مورخ حقیقت نگار و شاعر وارسته آقای کریم پیکار پامیر که بیشترِ هموطنان و پارسی زبانان از طریق کتابها، مقالات، ایراد ها در مجامع علمی و فرهنگی، ارائۀ برنامه های تلویزیونی …. که از وی به نشر رسیده است،  در سطح جهانی او را شناخته اند. منجمله از ده سال به اینسو علاقمندان قلم و فرهنگ در قاره بزرگ استرالیا،  مقالات سیاسی، اجتماعی و اشعار شان را از طریق هفته نامۀ “افق” خوانده اند و با وی آشناشده اند.

خوشبختیم که محترم انجنیر ستار هاشمی که در سیدنی به سر می برند، اسپانسر سفر این فرهیخته مرد از کانادا به استرالیا شدند و به روز شنبه تاریخ 31 آگست در شهر سیدنی (امبسدور لنج – فیرفیلد) زمینه ساز محفلی به همکاری انجمن هنر و فرهنگ “افق” وهفته نامۀ ” افق” در استرالیا گردیدند که دران محفل تعدادی از دانشمندان، فرهنگیان و علاقمندان به کتاب و قلم اشتراک ورزیده بودند.

محفل با رونمایی تعدادی از کتابها که حاصل سالها پژوهش در عرصه های مختلف سیاست، تاریخ، اجتماع، ادبیات … به چاپ رسیده است، آغاز و با کف زدنها استقبال گردید.

 آقای هاشمی منحیث میزبان برنامه ضمن قدر شناسی از تشریف آوری آقای پیکار پامیر در جمع  قلم دوستان، به مدعویین نیزخیر مقدم گفت.

متعاقب آن محمد ضیا، ضیا موسس و دبیر هفته نامۀ “افق و مسئول انجمن هنر و فرهنگ ” افق” مختصری از زندگینامۀ پُربار محترم پیکار پامیر را به خوانش گرفت، علاوتاً تعدادی از آثار نشر شدۀ این محقق و نویسندۀ سخت کوش را معرفی کرد و به دوام آن افزود:

هرچند که آثار نویسنده ها، شاعران، محققان، تاریخ نویسان… از عاری بودنِ خواستها، علاقمندیها و سایر کشش های درونی خالقِ آن محال است، اما آنچه تمایزی که در تالیفات پیکار پامیر در تاریخ نگاری، نقد، تحلیل ، تبصره و تفسیر از قلم شان به ملاحظه می رسد، به حد لازم توجه شده تا فراورده ها از آلایشهای جانبدارانۀ شخصی، گروهی، قومی، مذهبی، زبانی منزه باشد و کوشش به عمل آمده از جمله اگر تاریخ نوشته اند، صرفاً گزارشی نباشد بلکه بالای زوایای کور و تاریک آن روشنی انداخته شده تا خواننده بتواند کنهِ حقایق را دریابد.

در ادامۀ برنامه بالنوبه حجت الاسلام سید ذکی حسینی روحانی و صاحب قلم، پوهنوال دکتور اسدالله حیدری شاعر و نویسنده، عتیق الله نایب خیل نویسندۀ رسالتمند هرکدام پیرامون آثار و نوشته های ارزشمند موصوف سخنرانی نمودند و کارهای تحقیقی، سیاسی، ادبی و اجتماعی او را در عرصۀ روشنگری به ستایش گرفتند. پس ازان آقای پیکار پامیر، خود جلو صحبت را به دست گرفت و به تک تک حاضرینِ محفل،  به ویژه به آقای هاشمی که حامی برگزاری همچو یک محفل فرهنگی در سیدنی شده اند، ابراز امتنان نمود. به دوام آن از نحوه و شاخصه های کارهای پژوهشی و سایر فراورده های قلمی شان توضیحات ارائه کرد که مورد استقبال فراوان حاضرین قرار گرفت. به دوام آن بر وفق برنامه در برابر پرسشهایی که از تالار ارائه می شد، به پاسخها می پرداخت که این بخش برنامه از اهمیت خاص برخوردار بود.

در اخیر لوح تمجید که از سوی انجمن هنر و فرهنگ “افق” و هفته نامۀ “افق” تهیه شده بود، توسط مسئول انجمن و دبیر هفته نامۀ “افق” به ایشان اهدا گردید که با تشکر پذیرفتند.

یادداشت:

هفته نامۀ “افق” در نظر دارد با این مرد قلم و اندیشه مصاحبه یی داشته باشد تا خواننده های محترم با خودش و آثار ارزشمند شان، معلومات بیشتر حاصل کنند. همچنان از دیدار ها با هنرمندان و فرهنگیان و سایر علاقمندلن قلم، هنر، فرهنگ در استرالیا برداشتهای شان را به خوانندگان شریک سازند.